24 april 2020

Openstelling sportaccommodaties jeugd en andere maatregelen

Op 21 april jl. heeft de Rijksoverheid laten weten welke opgelegde maatregelen als gevolg van de coronacrisis ook vanaf 28 april van kracht blijven. Er is toen ook meer bekend geworden over beperkte versoepeling van de maatregelen met betrekking tot sport. Hierbij informeren wij u hoe de gemeente Heerlen invulling geeft aan de nieuwe maatregelen.

Nieuwe maatregelen met betrekking tot sportaccommodaties

Binnensportaccommodaties zoals gymzalen en sporthallen blijven in ieder geval tot 20 mei gesloten.

Buitensportcomplexen mogen onder bepaalde voorwaarden vanaf 29 april wel weer gebruikt worden door sportverenigingen. Kinderen tot en met 12 jaar oud mogen georganiseerd en onder begeleiding vanaf dat moment weer buiten sporten. Jongeren tussen van 13 t/m 18 jaar kunnen georganiseerd en onder begeleiding samen buiten sporten op 1,5 meter afstand.

Ouders en publiek mogen niet langs de lijn staan en officiële wedstrijden zijn niet toegestaan. Buiten deze verenigingsactiviteiten om blijven de sportcom-plexen gesloten. Dat geldt ook voor kleedlokalen en kantines van sportclubs.

Gefaseerde opstart gebruik buitensportcomplexen

Allereerst willen wij de reguliere gebruikers van de buitensportcomplexen vragen om via onderstaande e-mailadressen bij ons kenbaar te maken of zij gebruik willen maken van de versoepeling van de maatregelen en welke activiteiten zij willen opstarten.

Hoewel het organisatorisch de nodige flexibiliteit van de vereniging zal vragen, hopen we op een actieve rol om de jeugd weer te kunnen laten sporten.

Vervolgens kunnen we ons voorstellen dat ook zaalsportverenigingen graag weer jeugdtrainingen zouden willen hervatten met in achtneming van bovengenoemde voorwaarden. We staan er voor open om te bekijken welke ruimte we hiervoor kunnen bieden op de gemeentelijke buitensportcomplexen. Dit zal dan in nauwe afstemming met de desbetreffende buitensportverenigin-gen moeten gebeuren. We kunnen daarbij niet zorgen voor uitgifte van sportmateriaal uit binnensportaccommodaties. Als uw vereniging interesse heeft in het gebruik van de gemeentelijke buitensportcomplexen, neem dan contact met ons op.

Georganiseerd sporten anders dan op de buitensportcomplexen is volgens de Veiligheidsregio Zuid-Limburg vooralsnog niet toegestaan.

Sportprotocol

De sportbonden en NOC*NSF hebben een sportprotocol opgesteld over hoe sportactiviteiten met in achtneming van de voorgeschreven maatregelen vanuit het RIVM zo goed mogelijk uit te voeren. Dit protocol hebben we als bijlage toegevoegd aan deze brief en zal de komende tijd nog verder bijgewerkt via: nocnsf.nl/sportprotocol .

Gebruiksvergoeding binnensportaccommodaties en buitensportcomplexen

We ontvangen vragen over hoe we als gemeente omgaan met het doorbereke-nen van de gebruiksvergoeding voor het gebruik van sportaccommodaties. Dit is binnen de gemeentelijke organisatie nog onderwerp van gesprek. Zodra er meer duidelijkheid is stellen we u hiervan op de hoogte.

Huur gemeentelijk vastgoed

De huur van gemeentelijke opstallen (kleedlokalen en clubgebouwen) benaderen we in lijn met overig gemeentelijk vastgoed. Dat betekent dat de huurverplichting tijdens de sluitingsperiode weliswaar doorloopt maar wij voorlopig geen facturen versturen. De automatische incasso’s lopen wel door. Indien noodzakelijk kunt u met uw bank regelen dat deze worden stopgezet.

Waarderingssubsidies sport

Het proces met betrekking tot de gemeentelijke waarderingssubsidies voor sport proberen we daar waar mogelijk te versnellen om de betreffende subsidies zo spoedig mogelijk te kunnen uitkeren.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren

Wellicht ben u er al van op de hoogte dat sportverenigingen onder bepaalde voorwaarden ook in aanmerking kunnen komen voor een financiële tegemoet-koming. Op de website van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) vindt u hier meer informatie over.

Meer informatie en contact

Op de websites van de sportbonden, NOC*NSF en het Huis van de Sport Limburg treft u meer informatie over o.a. communicatie richting leden, compensatie-maatregelen en tips hoe deze crisisperiode zo goed mogelijk in te vullen.

Op de site van de gemeente Heerlen vindt u meer informatie over de lokale maatregelen. Voor vragen over sportaccommodaties neem zoals gebruikelijk contact met bureau sportaccommodaties 045 – 560 40 60 of via onlinesportreservering@heerlen.nl Voor algemene vragen neem contact met 045 - 560 50 40 of via sport-heerlen@heerlen.nl

Actueel

Subsidies Sportakkoord

meer lezen >

Meer over sport in Heerlen

Lees hier meer achtergrondinformatie over sport in Heerlen.

meer lezen >

In de spotlight

Corona Helpdesk voor sportclubs - Huis voor de Sport Limburg

meer lezen >