25 oktober 2021

Financiële ondersteuning voor handhaving op het corona toegangsbewijs !

De gemeente heeft de plicht om erop toe te zien dat de handhaving op het corona toegangsbewijs (CTB) daadwerkelijk en op goede wijze wordt uitgevoerd, ook bij de sportkantines. Onlangs heeft minister Grappenhuis gemeenten opgeroepen om het toezicht te verhogen. Op grond van deze oproep hebben de BOA’s de laatste week ook een aantal sportcomplexen bezocht.

Bijgaand een brief van burgemeester Roel Wever. Hierin biedt hij hulp aan. Klik hier voor de brief.

De insteek blijft dat de verantwoordelijkheid voor het handhaven van het CTB (in de horeca /sportkantine) bij de sportaanbieder ligt. Zijn er knelpunten bij de handhaving. Laat het ons weten! Er is bij de gemeente nu budget beschikbaar om ondernemers en ook sportverenigingen te ondersteunen bij de handhaving op het CTB.

Wil je hier gebruik van maken laat dat weten via sport-heerlen@heerlen.nl We nemen dan contact op. Aanvragen van sportaanbieders anders dan verenigingen/stichtingen loodsen we door naar het Ondernemershuis.

 • Het gaat om kosten in de periode 22 september 2021 en 31 december 2021.
 • We vragen u een kostenspecificatie met toelichting aan te leveren.
 • Voor vergoeding komen de kosten in aanmerking die samenhangen met de ondersteuning bij of nabij voorzieningen die verplicht zijn om de coronatoegangsbewijzen te controleren en/of onder omstandigheden de toegang te ontzeggen.

In aanmerking komende kosten

Voor bekostiging vanuit de bijdrage van het Rijk komen de volgende kosten ter ondersteuning van de naleving van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling in aanmerking:

 1. verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten;
 2. verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder i;
 3. in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;
 4. materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren;
 5. verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder 1 tot en met 5.

Niet vergoedbare kosten

  Voor bekostiging vanuit de bijdrage komen de volgende kosten niet in aanmerking:

  1. kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan voor 22 september 2021;
  2. kosten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk, Provincie en/of de gemeente is verstrekt.
  3. kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.

  Actueel

  Maatschappelijke Dienst Tijd Sport

  meer lezen >

  Meer over sport in Heerlen

  Lees hier meer achtergrondinformatie over sport in Heerlen.

  meer lezen >

  In de spotlight

  Nieuw in Heerlen : Verenigingsondersteuning

  meer lezen >